Nieuws

Nieuws van de lokale partij van Heerenveen

Meten is weten. Ook bij zorg en welzijn

keukentafelgesprek


Op 11 september was er een speciale raadsvergadering over Beleid en Budgetten van het Sociaal Domein. Zoals bekend krijgt de gemeente een belangrijke uitbreiding van verantwoordelijkheden op het gebied van (jeugd)zorg en welzijn. Deze overheveling van Rijkstaken gaat gepaard met forse bezuinigingen. Om de zorg op een aanvaardbaar peil te houden is een zorgvuldig beheer en controle van de beschikbare middelen vereist.

Door GB Heerenveen werd een viertal Amendementen ingediend. Dit zijn wijzigingsvoorstellen op de gepresenteerde plannen van het College.

 

Vinger aan de pols.
Het eerste amendement ging over het toevoegen van een financieel controlemodel naar het voorbeeld van het Frieslab, waarbij veranderingen van het systeem gelijk de financiële effecten laten zien. Als Raad moeten wij de vinger aan de pols houden en dat zou met zo’n systeem mooi kunnen. Tevens kun je dan vroegtijdig controleren of de bezuinigingen die het College wil bereiken daadwerkelijk worden gehaald.

Alle PGB's na 3 jaar verversen.
Het tweede amendement ging over Persoonsgebonden Budgetten (PGB’s). Voor jongeren geldt een termijn van 3 jaar voor een PGB, waarna een herindicatie moet plaatsvinden. Voor ouderen is dit 5 jaar of langer. Voor een betere beheersing van de kosten van PGB’s stelde GB Heerenveen voor om alle looptijden van PGB’s op 3 jaar te zetten.

Geen mensen afschrijven.
Het derde amendement had betrekking op het risico van een tweedeling in onze maatschappij. Het lijkt er op dat men voor de doelgroep van cliënten zonder re-integratie taken en groeimogelijkheden geen inspanningen meer gaat doen.

Meer ruimte door hogere Rijksbijdrage?
Het laatste amendement ging over het beschikbare geld voor steun aan mensen met een chronische ziekte of beperking (de Wtcg/Cer gelden). In de notitie werd gesteld dat er maar 49 miljoen beschikbaar komt maar uit de informatie van het Rijk blijkt dat men in 2017 268 miljoen in het sociaal fonds stort. Daarnaast was er een verschil van inzicht tussen de bekostiging van de solidariteitsheffing in het nieuwe beleid.

Het is jammer dat de brede coalitie zich niet geroepen voelde om deze amendementen op te nemen in de voorstellen. Het eerste amendement, gesteund door VVD en CU, werd inhoudelijk grotendeels door een VVD-motie overgenomen. Met steun van GB Heerenveen werd zodoende alsnog aan het college opgedragen om een rapportagesysteem op te zetten waarmee de controle op het te voeren beleid mogelijk wordt.