Meevallers geven ruimte

Minder stijging OZB. Meer aandacht voor jongeren. Energiearmoede bestrijden. Dat zijn de opvallendste uitkomsten van het begrotingsdebat in de gemeenteraad.

In zijn praatje benoemde Tino van der Ven ook de zorgen die zijn fractie heeft over de financiële risico’s rond Sportstad. Wel is hij blij dat er extra geld naar Jeugdzorg gaat en dat er samen met jongeren gekeken gaat worden hoe blijvend negatieve effecten van Covid-19 voorkomen kunnen worden.

Lees hier het betoog van Tino vd Ven

Koorddansen

De financiële situatie van de gemeente is zo wankel dat er beslissingen nodig zijn die veel mensen gaan voelen. Het is verleidelijk om te doen of dat niet nodig is. “Maar GB Heerenveen wil niet voor die verantwoordelijkheid weglopen,” zei fractievoorzitter Tino van der Ven bij de behandeling van de Perspectiefnota.
Wat de situatie zo triest maakt is dat de tekorten zijn ontstaan door het beleid van de rijksoverheid. De gemeente heeft er veel taken op sociaal gebied bij gekregen maar de rijksvergoedingen zijn onvoldoende aangepast.

In de Perspectiefnota doet het college voorstellen om de begroting weer op orde te brengen.
Bij enkele daarvan plaatst GB Heerenveen een kanttekening.
– De collectieve ziektekostenverzekering moet in stand blijven. Het gaat om ruim 2000 mensen à 187 euro per persoon. Een gemeente die pretendeert sociaal te zijn moet deze 375000 euro vrij moet kunnen spelen in de begroting van ruim 150 miljoen.
– Verlaging subsidie sportstimulering (buurtsportcoaches). Ook dit ligt bij de fractie van GB Heerenveen zwaar op de maag. Heerenveen Stad van Sport kan het niet maken om aan de ene kant structureel geld vrij te maken voor Thialf en tegelijkertijd het stimuleren van deelname aan sport af te bouwen. Dat is met elkaar in tegenspraak.
– Verhoging OZB en verhogen parkeerinkomsten is voor GB Heerenveen een bittere pil. We komen er helaas er niet onderuit. Maar hierbij moeten dorpshuizen, sportverenigingen en andere maatschappelijke instellingen worden ontzien. Zij draaien vrijwel geheel op vrijwilligers en vervullen een sleutelrol in de samenleving. GB Heerenveen vindt sinds jaar en dag dat deze OZB heffing uitpakt als een verwerpelijke “vrijwilligersbelasting”.
Veel meer ziet GB Heerenveen in een bepaalde vorm van evenementen belasting. Dorpsfeesten moeten daar uiteraard van worden vrijgesteld.
– Vier ton per jaar voor Thialf lijkt ook veel geld. Toch is het te verdedigen. Het is amper een kwart procent op de gemeentebegroting en wij menen dat investeren in topsport zich in veelvoud uitbetaalt voor de breedtesport.
“Maar er is wél een grens aan wat maatschappelijk verdedigbaar is. Kosten voor topsport mag je niet afwentelen op burgers,” vindt Tino van der Ven.

“Op weg naar een nieuw evenwicht”, is het thema van de perspectiefnota. Wat GB Heerenveen betreft had de titel ook “Koorddansen” kunnen zijn, gezien de instabiele financiële situatie van de gemeente.

Tino van der Ven: “We zullen de tering naar de nering moeten zetten. Dat is een opgave die de iedereen aangaat. Daarom zijn we blij met de vele reacties van de inwoners over waar wel en niet op te bezuinigen. Het laat zien dat veel mensen open staan voor participatie en constructief meedenken. Als lokale partij kunnen we dit alleen maar toejuichen.”

Bijdrage huishoudelijke hulp naar draagkracht

Sinds 2020 is de inkomensafhankelijke bijdrage voor huishoudelijke hulp vervangen door een vast bedrag dat voor iedereen gelijk is, het zogeheten abonnementstarief.
Hierdoor zijn de afnames van huishoudelijke hulp flink gegroeid, met name door mensen die het zelf goed kunnen betalen. Dit kost de gemeente jaarlijks ongeveer een miljoen extra.

Elly Bijlsma wil daarom dat het college er bij het rijk op aandringt om het abonnementstarief voor huishoudelijke hulp zo snel mogelijk weer te vervangen door een inkomensafhankelijke bijdrage. Een motie met deze strekking is in de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie door alle partijen in de raad omarmd.
Elly zegt hierover: “Dit is een aansporing voor de landelijke politiek om de huishoudelijke hulp via de WMO weer te maken zoals die bedoeld is, namelijk een vangnet voor mensen die zelf niet in deze kosten kunnen voorzien.”

Tekorten Jeugdzorg opgelost?

begroting

Sinds de overheveling van de jeugdzorg van het rijk naar de gemeenten, die tegelijk een forse bezuiniging inhield, is de jeugdzorg ook voor Heerenveen een loden last. Het is zelfs de belangrijkste reden dat de gemeente financieel op de rem moet trappen.
Met een extra bedrag van 1,3 miljard wil de Rijksoverheid nu de tekorten in de jeugdzorg aanpakken. Samen met de al toegezegde 300 miljoen komt er 1,6 miljard beschikbaar voor de noodlijdende gemeenten.
Dat heeft gevolgen voor de begrotingen van Heerenveen op korte en lange termijn en op de aangekondigde ombuigingen. Raadslid Elly Bijlsma van GB Heerenveen heeft het college gevraagd hier snel op te reageren omdat de raad binnenkort moet beslissen over de financiële planning van de gemeente.

Tastbare resultaten tellen

De plannen voor het centrum van Heerenveen zijn een eerste uitwerking van het G1000 burgerbesluit. En daarmee een belangrijke stap in de verwezenlijking van het Raadsakkoord 2018-2022 waarin de vitale ontwikkeling van dorpen en het centrum een hoofdthema vormt. Aan de basis van dit akkoord staat de raadsbreed gesteunde motie van Roelf van der Woude voor een open bestuursstijl met een grotere rol voor raad én burgers.
“We zien dat het niet bij mooie woorden is gebleven maar dat er daadwerkelijk resultaten worden geboekt. Ook samen met de dorpen worden nu plannen uitgewerkt,” stelt Van der Woude met plezier vast.

Bekijk hier een video-impressie van de plannen

Oogverblindend

Nu de de zonnestroom-installatie langs de A32 gereed is, blijken de panelen hinderlijk te spiegelen. Bewoners van Oudeschoot met uitzicht op de panelen herinneren zich de toezegging dat ze geen last zouden krijgen van reflectie door de zon.
Fractievoorzitter Tino van der Ven heeft hierover contact gehad met de wethouder. De gemeente gaat uitzoeken welk type zonnepanelen is toegepast en of er anti-reflectie coating op zit. Er wordt gecheckt of dit afdoende is en er worden nadere maatregelen genomen, indien nodig. In de vergunningverlening is namelijk opgenomen dat er geen schittering mag zijn. We houden de vinger aan de pols.

Opbrengst zonnestroom weggekaapt

Buitenlandse projectontwikkelaars en investeerders sluizen op grote schaal subsidie weg door het opkopen van zonneparken. In totaal lekt bijna 900 miljoen aan overheidsgeld weg dat bestemd zou moeten zijn voor de regio. Deze ontwikkeling ondermijnt ook het draagvlak voor de energietransitie.
GB Heerenveen raadslid Roelf van der Woude heeft aan burgemeester en wethouders gevraagd of iets dergelijks in Heerenveen ook aan de hand is en wat er eventueel tegen gedaan kan worden. Het is belangrijk dat de lokale gemeenschap meedeelt in de opbrengst van zonneparken. Daarom wil de fractie ook weten hoe het staat met lokale initiatieven en hoe onze inwoners daarvan mee kunnen profiteren.

Uit de antwoorden van het college blijkt dat de gemeente er niet veel tegen kan doen. Een vergunning voor aanleg van een zonnepark kan alleen geweigerd worden als die niet in de ruimtelijke plannen past en niet omdat de aanvrager ons niet aanstaat.
Wat de gemeente wél kan doen is afspraken maken met investeerders voor bijdragen aan lokale gemeenschap. En als de gemeente zelf bij de ontwikkeling van een zonnepark betrokken is, dan heb je alles in de hand. Bij Klaverblad Noordoost is dat het geval. Daar wordt samengewerkt met een lokale energiecoöperatie. In onze gemeente zijn nu al drie van deze coöperaties actief en nog andere in oprichting.

Roelf van der Woude: “Onze fractie is blij met de initiatieven uit de lokale gemeenschap en de steun die de gemeente daaraan geeft. Maar het college zou wel een tandje mogen bijzetten om plaatselijke projecten een extra duw in de rug te geven. Dan kunnen nog meer inwoners zelf de vruchten van de zonnestroomprojecten plukken.”

Lees ook de uitgebreide reportage in Het Algemeen Dagblad van 16 januari 2021

 

Boodschappenaffaire schaadt vertrouwen in de overheid

begroting

Al twee jaar ligt er een vernietigend rapport van de bezwaarcommissie over een zaak die de “boodschappenaffaire” is gaan heten. De gemeente heeft zonder zorgvuldig onderzoek 14.000 euro bijstandsgeld teruggeëist van een inwoonster van Heerenveen omdat zij boodschappen van haar ouders kreeg. De vrouw werd door de commissie in het gelijk gesteld.

 

Onder de pet
Het college van B&W van Heerenveen wilde vanwege privacy eerst geen openheid van zaken geven. Pas nadat het oordeel van de commissie via de krant op straat lag, kreeg de gemeenteraad alle stukken. Privacy was dus niet de reden waarom deze informatie onder de pet werd gehouden. De zaak schijnt tot spanning tussen het college en de ambtenaren geleid te hebben, ook daarvan hoorde de raad niets. Het beeld is ontluisterend en het roept veel vragen op.
Het blijkt bovendien dat een raadslid en het college zich met de zaak hebben bemoeid. Heeft dat het oordeel van de commissie beïnvloed? Of heeft de gemeente daarop afgezien van een mogelijk beroep bij de CRvB?

Meer lezen

Huishoudelijke hulp naar draagkracht betalen

huishoudelijke hulp

Sinds 2019 is het zogeheten Abonnementstarief voor Huishoudelijke Hulp ingevoerd. Sindsdien is er geen inkomenstoets meer en betaalt iedereen hetzelfde tarief. Gemeenten zagen vanaf dat moment de aanvragen voor huishoudelijke hulp enorm toenemen, met name in de groep van de midden- en hogere inkomens. Voorheen regelde die groep dat zelf, maar nu kunnen ze voor een koopje huishoudelijke hulp krijgen van de gemeente.

Meer lezen

Grotere rol samenleving bij op orde brengen gemeentefinanciën

2020-11-10-raad

In een digitale raadsvergadering op maandagavond 9 november is een sluitende begroting voor 2021 vastgesteld. Een prestatie die lof verdient, vanwege de onzekerheid over de gevolgen van corona en de financiële blunder waardoor de gemeente jaarlijks 2 miljoen minder kan uitgeven.

De geldproblemen zijn voor nu even vooruitgeschoven maar op termijn gaan de gevolgen niet uitblijven. Inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen moeten daarom betrokken worden bij de oplossingen om de gemeentefinanciën op orde brengen.

Meer lezen

1 2 3 9