Te weinig parkeerplaatsen bij Tjongerschans

Ziekenhuis Tjongerschans

Ziekenhuis Tjongerschans is een belangrijke voorziening voor de wijde omgeving.
Op 20 november, de dag van de acties in de zorg, hebben Sandra Jakovljević en Elly Bijlsma zich samen met andere SaZa commissieleden laten bijpraten door de heer J.M. Wijnsma van het bestuur en de heer W. Zwartbroek, gynaecoloog en voorzitter medische staf van het ziekenhuis.

Meer lezen

Kerstmusical Posthuis veiliggesteld

Elly-site

Tijdens de raadsvergadering van 25 november is het voorstel om een gemeentelijke bijdrage te leveren aan de eigen (kerst)productie van Het Posthuis besproken.
G
B Heerenveen draagt deze traditie een warm hart toe en vindt de samenwerking tussen amateurs en professionals waardevol. We hebben dus voor het voorstel gestemd om 50.000 euro beschikbaar te stellen voor de jaren 2020, 2021 en 2022.

Meer lezen

Skoatterwiis is goed op weg

skoatterwiis1

Op 15 november nam de gemeenteraadscommissie SamenlevingsZaken een kijkje bij Kindcentrum Skoatterwiis in Oudeschoot. Namens GB Heerenveen waren Sandra Jakovljevic en Elly Bijlsma erbij. De huidige opzet werkt nu een jaar, dus benieuwd naar de resultaten.

Meer lezen

Eindelijk 100 !

roelf-30-9-2019

GB Heerenveen is blij met de aangekondigde verlaging van de snelheid.
Een jaar geleden heeft Roelf van der Woude samen met andere partijen een motie ingediend voor 100 km/u op de A32 door Heerenveen. De motie is door de hele raad aangenomen.

“Het leedvermaak dat vandaag uit veel krantenkoppen spreekt, heeft de VVD over zichzelf afgeroepen,” vindt Roelf. “Al moet ik toegeven dat VVD-wethouder Jaap van Veen zich met het college heeft ingezet voor snelheidsverlaging op de autoweg die vlak langs woonwijken loopt.”
“100 overdag is een mooi begin. Maar we zijn pas tevreden met 100 dag en nacht!”

http://www.gemeentebelangenheerenveen.nl/167-ziek-van-herrie-en-fijnstof

 

Vrij parkeren mantelzorgers

Elly mantelzorg

Tijdens de begrotingsvergadering van de gemeenteraad op 7 november heeft Elly Bijlsma namens GB Heerenveen een motie ingediend waarin ze het college voorstelt om mantelzorgers te vrij te stellen van parkeergeld.

Heerenveen kent veel mantelzorgers: mensen die belangeloos hulp bieden aan een ander. Vaak worden er ook boodschappen gedaan. Wij vinden dat we deze mantelzorgers, die ervoor zorgen dat er minder snel verwezen wordt naar professionele zorg, niet op kosten moeten jagen met parkeergeld. De bestaande Mantelzorgpas zou uitgebreid kunnen worden met een ”vrij parkeren kaart”.

Helaas heeft de motie het niet gehaald. GB Heerenveen kreeg steun van GroenLinks.

Bij de evaluatie van het gemeentelijk Mantelzorgbeleid zullen we parkeergeld opnieuw te berde brengen.

De waarheid van gisteren is de onzekerheid van vandaag en de illusie van morgen

Het opvallendste voorstel in de Themabegroting 2020 is de eenmalige investering van 1,2 miljoen in de nieuwe turnhal. Een fors bedrag maar beslist verantwoord om de topsport positie van Heerenveen zeker te stellen en meer ruimte te scheppen voor de breedtesport.

GB Heerenveen ziet in de begroting en de voorstellen van het college veel terug van haar verkiezingsprogramma, om te beginnen de burgerpanels en andere vormen van participatie. Ook voor het Thematisch Raadsakkoord, dat op voorspraak van GBH tot stand kwam en dat enthousiast door raad, college en de ambtelijke organisatie is opgepakt, wordt een substantieel bedrag uitgetrokken.

Met de afschaffing van de hondenbelasting en wens om de OZB en andere lasten in de pas te houden met de inflatie wordt GB Heerenveen op haar wenken bediend. Toch blijven wensen over zoals de compensatie van de OZB voor maatschappelijke instellingen.

De Themabegroting 2020 laat zien dan Heerenveen gunstig afsteekt bij omringende gemeenten maar dat onzekerheid over sociale uitgaven, dalende rijksuitkeringen en noodzakelijke energie-investeringen serieuze financiële risico’s voor de komende jaren vormen.

Lees hier het volledige betoog van Tino van der Ven.

Minder papierverspilling met JA-JA sticker

jaja-sticker

Oud papier was altijd een leuke extra bron van inkomsten voor scholen en verenigingen. Vrijwilligers hielpen als tegenprestatie mee met de inzameling. Maar vrachtwagens met grijparmen maken die hulp tegenwoordig overbodig. Daarom maken de instellingen nu nieuwe afspraken met de gemeente over subsidie-met-tegenprestatie. Een goed moment om werk te maken van minder papier in de brievenbussen, vindt raadslid Roelf van der Woude van GB Heerenveen.

Meer lezen

Bezorgd over zorgcowboys

zorgcowboys

De Leeuwarder Courant schrijft vandaag over een landelijk onderzoek naar onbegrijpelijk hoge winstpercentages van zorgbedrijven. Dit onderzoek is uitgevoerd door Pointer, Reporter Radio en Follow the Money.

Meer lezen

Brede plannen – Breed gedragen – Breed ontvangen

26-06-2019 raad burgerbesluit

Met warme (!) eenstemmigheid en onder grote publieke belangstelling heeft de gemeenteraad het burgerbesluit van G1000 omarmd. Het college krijgt de opdracht om dit te vertalen in uitvoerbare plannen. In de herfst kan de raad daar dan besluiten over nemen. Sommige plannen kunnen snel gerealiseerd worden. Voor de grotere projecten zal meer tijd nodig zijn.

GB Heerenveen heeft de G1000 met aandacht gevolgd. Het project is een uitvloeisel van het Thematisch Raadsakkoord dat het lokale democratische proces wil vernieuwen en versterken.

De kwaliteit van de gepresenteerde plannen is indrukwekkend. Het enthousiasme van de deelnemers heeft menigeen verrast. Het laat zien hoezeer inwoners en ondernemers hart hebben voor hun centrum.

Lees alles over het Burgerbesluit op de website van G1000 Heerenveen: https://www.g1000heerenveen.nl/burgerbesluit/

 

Zoet en Zuur

Perspectiefnota 2019

Elk voorjaar bespreekt de gemeenteraad de financiën van de komende jaren aan de hand van de Perspectiefnota. Op 17 juni heeft Tino van der Ven namens GB Heerenveen aandacht gevraagd voor de volgende onderwerpen.

STRUISVOGELPOLITIEK

Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2019 begon Tino van der Ven met het zuur. Hij waarschuwde voor de financiële risico’s bij het sociaal domein, met name de jeugdzorg. Daar is een tekort van 4 miljoen ontstaan. Raad en college mogen hiervoor hun kop niet in het zand steken. In een motie dringt de raad aan op meer sturing en beheersing alsmede het ontwikkelen van een visie voor de lange termijn.

NIEUWE ROUTE

Het actief betrekken van de inwoners bij de beleidsontwikkeling is door GB Heerenveen altijd toegejuicht. Voorbeelden zijn de G1000, de Omgevingsvisie en de Energietransitie. De mensen om wie het gaat hebben vaak geweldige ideeën en praktische oplossingen. Dat is de Nieuwe Route waarin het eigenaarschap van inwoners centraal staat.

TOPSPORT

Het behoud en vernieuwen van sportaccommodaties, waaronder de ijshockeyhal, gevoegd bij de ambitie om het CTO te behouden is gemeentelijke financiële topsport. We kunnen veel willen maar het moet allemaal wel betaalbaar blijven.

TWIJFEL

GB Heerenveen vraagt zich af of het schrappen van vier ton extra op Uitstroom naar Werk wel verstandig is. Het recht op arbeid is niet voor niets een sociaal recht dat is vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. We houden de vinger aan de pols.

TANDJE ERBIJ

De energietransitie krijgt een goede start. Vooral de ambitie dat iedereen naar eigen vermogen mee kan doen spreekt aan. Om de projecten samen met inwoners, onderwijs, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven van de grond te krijgen zal er in de toekomst nog wel een tandje bijgezet moeten worden.

VRIJWILLIGERSBELASTING

Penningmeesters van buurthuizen en sportclubs liggen vaak wakker hoe de touwtjes aan elkaar te knopen. Er moet nu eindelijk wat gedaan worden aan de drukkende last van de OZB voor maatschappelijke organisaties die op vrijwilligers draaien. Wat de gemeente met de ene hand geeft aan subsidies mag niet met de andere hand worden afgepakt.

KLEINE MOEITE GROOT PLEZIER

Nu het de gemeente financieel beter gaat is het niet meer nodig om te bezuinigen op de subsidie voor het Sinterklaassprookje. In een motie vraagt GB Heerenveen deze waardevolle traditie weer te ondersteunen. Voor de gemeente een klein bedrag, voor de ontvangers een groot plezier.

1 2 3 4 5 9