Gemeenteraad Heerenveen unaniem tegen gaswinning

Gasvrij Heerenveen

Proefboringen bij Nieuwehorne hebben jaren geleden aangetoond dat er gas in de bodem zit. Mijnbouwbedrijf Vermilion wil dit gas nu gaan winnen en heeft gevraagd om zogeheten planologische medewerking. Het college heeft die medewerking geweigerd omdat de raad heeft uitgesproken geen gaswinning toe te staan.

Meer lezen

De luiken open

Maak het

“De luiken open voor een frisse wind.” Zo begon ons verkiezingsprogramma. We wilden af van de traditionele politiek, die van collegepartijen stemvee maakt en de oppositie buitenspel plaatst. Om de vertegenwoordigende rol van de gemeenteraad goed uit de verf te laten komen, zou een andere politiek nodig zijn. Geen dichtgetimmerd collegeprogramma maar een raadsbreed programma.

Het politieke debat zou daarom gevoerd worden waar het hoort: in de gemeenteraad. Daarnaast moest er ruimte komen voor burgerpanels en andere nieuwe vormen van participatie. Welnu, met het Thematisch Raadsakkoord 2018-2022 worden we op onze wenken bediend.

Kennis en betrokkenheid

De samenleving is er klaar voor om het lokale democratische proces een nieuwe vorm en inhoud te geven. Veel inwoners zijn betrokken bij de eigen wijk, dorp of straat en actief in het lokale verenigingsleven. Er is veel kennis over allerlei zaken onder de mensen, van deze kennis moeten we gebruik maken om de leefbaarheid in dorp en wijk op peil te houden.
Om dit allemaal te bereiken is een andere bestuurscultuur nodig. We moeten durven loslaten en vertrouwen geven. De tijd dat de gemeente weet wat goed voor de mensen is, is definitief voorbij. Talloze beleidsnota’s zijn er geschreven in petit comité. Loopt u maar achter ons aan. We maken nu de omslag naar een gemeenteraad die doelen stelt, er geld voor regelt en vertrouwen heeft in de overvloedig aanwezige kennis van betrokken inwoners en professionals. Regie in plaats van regime.

Gestold wantrouwen

In het begin van deze eeuw heeft het dualisme zijn intrede gedaan. Bedoeld om de politiek transparanter en daarmee aantrekkelijker te maken. Dat is echter nooit goed van de grond gekomen, ook niet in de gemeente Heerenveen. Vaak werd het tegendeel bereikt en hielden coalitiepartijen elkaar angstvallig in de houtgreep. Coalitieakkoorden waren eigenlijk gestold wantrouwen. De oppositiepartijen met hun achterban, met hun kennis en betrokkenheid, met hun netwerk en goede ideeën, hadden het gevoel dat ze er vier jaar voor spek en bonen zaten. Er was wel ruimte voor een ander geluid, maar daar werd door de coalitie niets mee gedaan. Het heeft ook de versnippering en afsplitsing in de hand gewerkt. Met het thematisch raadsakkoord komt er ruimte voor wisselende meerderheden. Daarnaast zijn we ervan overtuigd dat partijen de knellende fractiediscipline makkelijker loslaten.

Dit raadsakkoord is geen einddoel, maar het begin van een proces dat leidt tot wederzijdse versterking van de representatieve én de participatieve democratie.
GB Heerenveen onderschrijft daarom het Thematisch Raadsakkoord 2018-2012 met volle overtuiging.

Klik hier om het raadsakkoord te lezen

 

 

 

Afscheid van oude vormen en gedachten

201803029-1

De eerste vergadering van de nieuwe gemeenteraad stond in het teken van de raadsbreed aangenomen motie van Roelf van der Woude, waarin gevraagd werd om de verkiezingsuitslag te analyseren en te overleggen over hoe een nieuw college kan worden gevormd.

Partij van de Arbeid en GroenLinks hadden al voorzetten gedaan met suggesties voor het proces.
Er lag ook een memorandum van Burgemeester Van der Zwan waarin hij een dichtgetimmerd collegeprogramma afraadt en de raad aanbeveelt meer gebruik te maken van maatschappelijke expertise, kennis en betrokkenheid. Dat werd ook ondersteund door een brief van verschillende dorpen en wijken waarin gevraagd werd om de dorpen en wijken de ruimte te geven om hun plannen te maken en zaken in eigen omgeving te regelen.
De conclusie van de besprekingen was dat informateur Otten nu eerst de ideeën over de collegevorming van alle partijen gaat inventariseren. Daarmee komen verschillende college-oplossingen in beeld. Een gebruikelijke meerderheidscoalitie, een raadsbreed collegeprogramma of een samenlevingsakkoord. Bij veel partijen was te horen dat de oude manier van collegevorming niet meer voldoet. In het vervolgtraject zal blijken of de gemeenteraad van Heerenveen echt afscheid gaat nemen van oude vormen en gedachten.

Eerlijk duurt het langst

Tino van der Ven

Tino van der Ven, lijsttrekker van GB Heerenveen, legt graag uit hoe het eigenlijk zit met de gemeentefinanciën: “Vier jaar geleden was onze verkiezingsleus ‘Stem voor lagere lasten’, want als de gemeente geld tekort komt moet ze eerst het eigen huis op orde brengen voordat ze de hand ophouden bij de inwoners. We zien dat de regerende partijen ons advies hebben opgevolgd, met de provincie als waakhond.

Er zijn vorderingen gemaakt met het op orde brengen van het eigen huis, al hebben veel inwoners dit wel gevoeld in de vorm van achterstallig onderhoud van wegen en openbare ruimte en beknibbeling op subsidies en cultuur. Ook de mensen die zijn aangewezen op ondersteuning konden niet helemaal worden ontzien.”
De gemeentefinanciën staan er nu weer goed voor, de schuldenlast is verminderd en de belastingen zijn verlaagd. Het college kijkt tevreden terug maar we mogen niet vergeten dat de lage rente en de aantrekkende economie de echte stuwende kracht van het herstel waren.

Op 21 maart stemmen we opnieuw over geld en belastingen. Daarbij is het goed te bedenken dat van al het geld dat de gemeente uitgeeft, meer dan 80% vastligt. Met name door het verplicht uitvoeren van wettelijke taken. Aan de inkomstenkant is het nog sterker: de eigen heffingen en belastingen vormen slechts 8,5% van het geld dat binnenkomt. Het meeste komt van het Rijk of via projectsubsidies.
Desondanks vindt Tino dat er wat te kiezen valt: “Bijvoorbeeld de keus tussen dorps- en wijkontwikkeling of prestigeprojecten. En we kunnen kiezen voor een eerlijke belastingheffing. Dus geen hondenbelasting want die treft willekeurige inwoners. Geen belasting op grondkabels want die komt als stiekeme belasting via de energierekening bij burgers en bedrijven terecht. Wij willen ook compensatie van wat ik de ‘vrijwilligersbelasting’ noem, de OZB op bijvoorbeeld sportaccommodaties. En geen parkeerbelasting voor bezoekers van het centrum want die is uitgegroeid tot een ordinaire inkomstenbron en benadeelt de middenstand.”

“De financiële vooruitzichten zijn gunstig,” zegt Tino, “de begroting laat een groeiend overschot zien. Het gelijk houden van de OZB is toereikend om onze voorstellen te betalen. Dat is ook nog eens de meest eerlijke belasting die de gemeente kan heffen.”

Naar de knoppen

Roelf2

Roelf van der Woude, de nummer 3 op de lijst van GB Heerenveen, is bezorgd dat de democratie naar de knoppen gaat als de afstand tussen inwoners en politiek groeit.

“Als je kijkt naar het opkomstpercentage bij gemeenteraadsverkiezingen dan is de betrokkenheid met de lokale politiek niet groot,” zegt Roelf. “De politiek moet meer zichtbaar worden. Zodat mensen kunnen zien hoe de discussie plaatsvindt, welke argumenten en belangen er spelen en hoe besluiten tot stand komen. Ik wil de democratie uit de achterkamertjes halen en terugbrengen naar de inwoners.”

Dat begint al gelijk na de verkiezingen. De nieuwe raad kan laten zien dat ze openstaat voor de lokale samenleving. Bewoners, ondernemers en instellingen draaien dan mee aan de knoppen bij de totstandkoming van de afspraken voor de komende vier jaar.

Minder missers

Elly Bijlsma

Elly Bijlsma, de nummer 2 op de lijst van GB Heerenveen, sprak laatst een alleenstaande moeder met een kind op de basisschool. Na jaren in een uitkering kan deze moeder nu met werk en alimentatie precies rondkomen. Haar dochtertje krijgt psychische en sociale hulp.

Toen die zorg naar de gemeente overging, klopte ze aan bij een meitinker die haar verwees naar het Centrum voor Jeugd en Gezin. “Ik kreeg daar een gezinswerker en ik verwachtte dat die zou kijken naar wat er nodig was in de gezinssituatie. Maar ik moest zelf alles bedenken en aangeven. Begeleiding naar de school of de psycholoog was er niet. En dat er een Sportfonds of een Leergeldregeling was, moest ik zelf ontdekken in de gemeentelijke minimagids,” vertelde ze, “ik voelde geen enkele betrokkenheid.”
Het valt Elly op dat er vaak wel gekeken wordt naar wat het kind nodig heeft maar dat de ouder geen hulp krijgt om de therapie van het kind thuis te ondersteunen.
Ze vindt dat er meer aandacht moet komen voor onafhankelijke cliëntondersteuning. “Als men zich vanaf het eerste contact goed laat bijstaan, dan worden veel missers voorkomen.”

 

ACHTERKAMERTJES VAARWEL

akkrum-debat

Bij het verkiezingsdebat in Akkrum mocht Roelf van der Woude namens GB Heerenveen het spits afbijten. Eelke Lok vroeg naar zijn opvallende motie uit de laatste raadsvergadering, waarin de nieuwe gemeenteraad wordt opgeroepen om de vorming van een nieuw college met meer openheid te doen.

Meer lezen

DROMEN EN WINNAARS

Sandra Jakovljevic bij SC Heerenveen Vrouwen

Sandra Jakovljević, de nummer 8 op de lijst van GB Heerenveen, liet zich in Nieuwehorne bijpraten door Froukje Hofma, voorzitter van SC Heerenveen Vrouwen. Het ging over de huisvesting perikelen van sporters in Heerenveen. Die zijn extra nijpend geworden door de sloop van flatgebouwen. Een structurele oplossing is er niet, wat verbazend is voor de sportstad Heerenveen.

Meer lezen

STEUNTJE VAN SJOUKJE

Sjoukje Faber

Sjoukje Faber, de nummer 7 op de lijst van GB Heerenveen, is docent PraktijkOnderwijs bij De Compagnie / OSG Sevenwolden.
“Ik weet hoe belangrijk een goede aansluiting van leren en werken is. Met name voor bijzondere doelgroepen. Maar er moeten tegelijkertijd wel voldoende banen zijn”.

Meer lezen

LITA LUISTERT GRAAG MAAR WIL MINDER HOREN

Lita Ponsen

Lita Ponsen, de nummer 4 op de lijst van GB Heerenveen, heeft brede interesses. Kunst en cultuur, sociale wetgeving maar ook ruimtelijke ordening en milieu. “Het mooie is dat het allemaal raakvlakken heeft,” zegt ze, “gezonde lucht, genoeg ruimte, groen en speelgelegenheid voor kinderen zijn niet alleen sociaal van belang, maar ze hebben ook ruimtelijke en milieu aspecten.”

Meer lezen

1 3 4 5 6 7 9