Grotere rol samenleving bij op orde brengen gemeentefinanciën

2020-11-10-raad

In een digitale raadsvergadering op maandagavond 9 november is een sluitende begroting voor 2021 vastgesteld. Een prestatie die lof verdient, vanwege de onzekerheid over de gevolgen van corona en de financiële blunder waardoor de gemeente jaarlijks 2 miljoen minder kan uitgeven.

De geldproblemen zijn voor nu even vooruitgeschoven maar op termijn gaan de gevolgen niet uitblijven. Inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen moeten daarom betrokken worden bij de oplossingen om de gemeentefinanciën op orde brengen.

Meer lezen

Financiële flater: raad pakt de regie

tino-debat-financiën

Boosheid en verbijstering zetten de toon in de raadsvergadering van maandag 7 september.
Het ging over de miljoenen-flater bij de financiële meerjarenplanning van de gemeente Heerenveen.
Ongenoegen was er ook over de manier waarop het college hiermee naar buiten was gekomen.

Meer lezen

Noodkreet aan het Rijk

roelf-30-9-2019

Veel raadsleden steunen de oproep van de Zoetermeerse gemeenteraad om een vuist te maken tegen het financieel afknijpen van gemeenten door het rijk. Zoetermeer wil onder andere het indienen van de begroting uitstellen en het overleg met het rijk opschorten.

Meer lezen

De waarheid van gisteren is de onzekerheid van vandaag en de illusie van morgen

Het opvallendste voorstel in de Themabegroting 2020 is de eenmalige investering van 1,2 miljoen in de nieuwe turnhal. Een fors bedrag maar beslist verantwoord om de topsport positie van Heerenveen zeker te stellen en meer ruimte te scheppen voor de breedtesport.

GB Heerenveen ziet in de begroting en de voorstellen van het college veel terug van haar verkiezingsprogramma, om te beginnen de burgerpanels en andere vormen van participatie. Ook voor het Thematisch Raadsakkoord, dat op voorspraak van GBH tot stand kwam en dat enthousiast door raad, college en de ambtelijke organisatie is opgepakt, wordt een substantieel bedrag uitgetrokken.

Met de afschaffing van de hondenbelasting en wens om de OZB en andere lasten in de pas te houden met de inflatie wordt GB Heerenveen op haar wenken bediend. Toch blijven wensen over zoals de compensatie van de OZB voor maatschappelijke instellingen.

De Themabegroting 2020 laat zien dan Heerenveen gunstig afsteekt bij omringende gemeenten maar dat onzekerheid over sociale uitgaven, dalende rijksuitkeringen en noodzakelijke energie-investeringen serieuze financiële risico’s voor de komende jaren vormen.

Lees hier het volledige betoog van Tino van der Ven.

Zoet en Zuur

Perspectiefnota 2019

Elk voorjaar bespreekt de gemeenteraad de financiën van de komende jaren aan de hand van de Perspectiefnota. Op 17 juni heeft Tino van der Ven namens GB Heerenveen aandacht gevraagd voor de volgende onderwerpen.

STRUISVOGELPOLITIEK

Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2019 begon Tino van der Ven met het zuur. Hij waarschuwde voor de financiële risico’s bij het sociaal domein, met name de jeugdzorg. Daar is een tekort van 4 miljoen ontstaan. Raad en college mogen hiervoor hun kop niet in het zand steken. In een motie dringt de raad aan op meer sturing en beheersing alsmede het ontwikkelen van een visie voor de lange termijn.

NIEUWE ROUTE

Het actief betrekken van de inwoners bij de beleidsontwikkeling is door GB Heerenveen altijd toegejuicht. Voorbeelden zijn de G1000, de Omgevingsvisie en de Energietransitie. De mensen om wie het gaat hebben vaak geweldige ideeën en praktische oplossingen. Dat is de Nieuwe Route waarin het eigenaarschap van inwoners centraal staat.

TOPSPORT

Het behoud en vernieuwen van sportaccommodaties, waaronder de ijshockeyhal, gevoegd bij de ambitie om het CTO te behouden is gemeentelijke financiële topsport. We kunnen veel willen maar het moet allemaal wel betaalbaar blijven.

TWIJFEL

GB Heerenveen vraagt zich af of het schrappen van vier ton extra op Uitstroom naar Werk wel verstandig is. Het recht op arbeid is niet voor niets een sociaal recht dat is vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. We houden de vinger aan de pols.

TANDJE ERBIJ

De energietransitie krijgt een goede start. Vooral de ambitie dat iedereen naar eigen vermogen mee kan doen spreekt aan. Om de projecten samen met inwoners, onderwijs, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven van de grond te krijgen zal er in de toekomst nog wel een tandje bijgezet moeten worden.

VRIJWILLIGERSBELASTING

Penningmeesters van buurthuizen en sportclubs liggen vaak wakker hoe de touwtjes aan elkaar te knopen. Er moet nu eindelijk wat gedaan worden aan de drukkende last van de OZB voor maatschappelijke organisaties die op vrijwilligers draaien. Wat de gemeente met de ene hand geeft aan subsidies mag niet met de andere hand worden afgepakt.

KLEINE MOEITE GROOT PLEZIER

Nu het de gemeente financieel beter gaat is het niet meer nodig om te bezuinigen op de subsidie voor het Sinterklaassprookje. In een motie vraagt GB Heerenveen deze waardevolle traditie weer te ondersteunen. Voor de gemeente een klein bedrag, voor de ontvangers een groot plezier.

Lening voor vrouwenvoetbal

LENING VOOR VROUWENVOETBAL

De door GB Heerenveen geïnitieerde bijeenkomst van de gemeenteraad met de sc Heerenveen Vrouwen heeft een succesvol vervolg gekregen. Het College heeft de situatie voortvarend opgepakt. In de raad van 20 mei 2019 is een lening van maximaal 150.000 euro voorgesteld waarmee de toekomst van het vrouwenvoetbal kan worden veiliggesteld.

Meer lezen

Gemeenteraad praat met SC Heerenveen Vrouwen

SC Heerenveen Vrouwen

De gemeenteraadsfractie van GB Heerenveen is geschrokken van het nieuws dat de SC Heerenveen Vrouwen misschien uit de eredivisie verdwijnen. Want door financiële problemen dreigt liquidatie van de stichting van het vrouwenteam.
De fractie heeft zaterdag gesproken met enkele bestuursleden en zich uitvoerig laten informeren over de achtergrond van de ontstane situatie.

Opheffing van het vrouwenteam zou een enorm verlies betekenen voor de spelers en voor Heerenveen als sportgemeente. GB Heerenveen vind dat er bekeken moet worden hoe men onder de vlag van SC Heerenveen kan doorgaan om de toekomst van het vrouwenvoetbal op lange termijn zeker te stellen.

De gemeentepolitiek kan daarbij een rol spelen. GB Heerenveen heeft daarom het initiatief genomen om alle raadsfracties uit te nodigen voor een gezamenlijke bijeenkomst met vertegenwoordigers van het vrouwenvoetbal op donderdag 2 mei. Alle fracties beschikken dan over dezelfde informatie en kunnen zo meewerken aan een breed gedragen oplossing.
Vanwege de vertrouwelijkheid van cijfers en bedragen heeft de bijeenkomst een besloten karakter.

 

Minder OZB voor dorpshuizen en sportclubs

ozb

Met blijdschap heeft GB Heerenveen kennis genomen van het in de Tweede Kamer aangenomen amendement Omtzigt op de Gemeentewet, waarin nieuwe regels zijn vastgesteld voor het heffen van onroerendezaakbelasting.
Daarmee krijgen gemeenten de vrijheid om aan instellingen van sociaal belang het lage woningtarief in rekening te brengen in plaats van het veel hogere ozb-tarief voor niet-woningen.

Meer lezen

GB Heerenveen wil Diftar+ een kans geven

banner-afvalscheiden

Zuinig zijn op grondstoffen en het verantwoord omgaan met de leefomgeving dwingen ons tot het beperken van afval. Het verwerken van restafval wordt bovendien een stuk duurder. Onder meer door een forse stijging van de afvalbelasting.

GB Heerenveen wil Diftar+ waarbij restafval per kilo betaald wordt een kans geven. Ook omdat tegelijkertijd de groene container gratis wordt, evenals het brengen van herbruikbaar afval op de milieustraat.

Meer lezen

1 2