Meevallers geven ruimte

Minder stijging OZB. Meer aandacht voor jongeren. Energiearmoede bestrijden. Dat zijn de opvallendste uitkomsten van het begrotingsdebat in de gemeenteraad.

In zijn praatje benoemde Tino van der Ven ook de zorgen die zijn fractie heeft over de financiële risico’s rond Sportstad. Wel is hij blij dat er extra geld naar Jeugdzorg gaat en dat er samen met jongeren gekeken gaat worden hoe blijvend negatieve effecten van Covid-19 voorkomen kunnen worden.

Lees hier het betoog van Tino vd Ven

Koorddansen

De financiële situatie van de gemeente is zo wankel dat er beslissingen nodig zijn die veel mensen gaan voelen. Het is verleidelijk om te doen of dat niet nodig is. “Maar GB Heerenveen wil niet voor die verantwoordelijkheid weglopen,” zei fractievoorzitter Tino van der Ven bij de behandeling van de Perspectiefnota.
Wat de situatie zo triest maakt is dat de tekorten zijn ontstaan door het beleid van de rijksoverheid. De gemeente heeft er veel taken op sociaal gebied bij gekregen maar de rijksvergoedingen zijn onvoldoende aangepast.

In de Perspectiefnota doet het college voorstellen om de begroting weer op orde te brengen.
Bij enkele daarvan plaatst GB Heerenveen een kanttekening.
– De collectieve ziektekostenverzekering moet in stand blijven. Het gaat om ruim 2000 mensen à 187 euro per persoon. Een gemeente die pretendeert sociaal te zijn moet deze 375000 euro vrij moet kunnen spelen in de begroting van ruim 150 miljoen.
– Verlaging subsidie sportstimulering (buurtsportcoaches). Ook dit ligt bij de fractie van GB Heerenveen zwaar op de maag. Heerenveen Stad van Sport kan het niet maken om aan de ene kant structureel geld vrij te maken voor Thialf en tegelijkertijd het stimuleren van deelname aan sport af te bouwen. Dat is met elkaar in tegenspraak.
– Verhoging OZB en verhogen parkeerinkomsten is voor GB Heerenveen een bittere pil. We komen er helaas er niet onderuit. Maar hierbij moeten dorpshuizen, sportverenigingen en andere maatschappelijke instellingen worden ontzien. Zij draaien vrijwel geheel op vrijwilligers en vervullen een sleutelrol in de samenleving. GB Heerenveen vindt sinds jaar en dag dat deze OZB heffing uitpakt als een verwerpelijke “vrijwilligersbelasting”.
Veel meer ziet GB Heerenveen in een bepaalde vorm van evenementen belasting. Dorpsfeesten moeten daar uiteraard van worden vrijgesteld.
– Vier ton per jaar voor Thialf lijkt ook veel geld. Toch is het te verdedigen. Het is amper een kwart procent op de gemeentebegroting en wij menen dat investeren in topsport zich in veelvoud uitbetaalt voor de breedtesport.
“Maar er is wél een grens aan wat maatschappelijk verdedigbaar is. Kosten voor topsport mag je niet afwentelen op burgers,” vindt Tino van der Ven.

“Op weg naar een nieuw evenwicht”, is het thema van de perspectiefnota. Wat GB Heerenveen betreft had de titel ook “Koorddansen” kunnen zijn, gezien de instabiele financiële situatie van de gemeente.

Tino van der Ven: “We zullen de tering naar de nering moeten zetten. Dat is een opgave die de iedereen aangaat. Daarom zijn we blij met de vele reacties van de inwoners over waar wel en niet op te bezuinigen. Het laat zien dat veel mensen open staan voor participatie en constructief meedenken. Als lokale partij kunnen we dit alleen maar toejuichen.”

Tekorten Jeugdzorg opgelost?

begroting

Sinds de overheveling van de jeugdzorg van het rijk naar de gemeenten, die tegelijk een forse bezuiniging inhield, is de jeugdzorg ook voor Heerenveen een loden last. Het is zelfs de belangrijkste reden dat de gemeente financieel op de rem moet trappen.
Met een extra bedrag van 1,3 miljard wil de Rijksoverheid nu de tekorten in de jeugdzorg aanpakken. Samen met de al toegezegde 300 miljoen komt er 1,6 miljard beschikbaar voor de noodlijdende gemeenten.
Dat heeft gevolgen voor de begrotingen van Heerenveen op korte en lange termijn en op de aangekondigde ombuigingen. Raadslid Elly Bijlsma van GB Heerenveen heeft het college gevraagd hier snel op te reageren omdat de raad binnenkort moet beslissen over de financiële planning van de gemeente.

Grotere rol samenleving bij op orde brengen gemeentefinanciën

2020-11-10-raad

In een digitale raadsvergadering op maandagavond 9 november is een sluitende begroting voor 2021 vastgesteld. Een prestatie die lof verdient, vanwege de onzekerheid over de gevolgen van corona en de financiële blunder waardoor de gemeente jaarlijks 2 miljoen minder kan uitgeven.

De geldproblemen zijn voor nu even vooruitgeschoven maar op termijn gaan de gevolgen niet uitblijven. Inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen moeten daarom betrokken worden bij de oplossingen om de gemeentefinanciën op orde brengen.

Meer lezen

Financiële flater: raad pakt de regie

tino-debat-financiën

Boosheid en verbijstering zetten de toon in de raadsvergadering van maandag 7 september.
Het ging over de miljoenen-flater bij de financiële meerjarenplanning van de gemeente Heerenveen.
Ongenoegen was er ook over de manier waarop het college hiermee naar buiten was gekomen.

Meer lezen

Noodkreet aan het Rijk

roelf-30-9-2019

Veel raadsleden steunen de oproep van de Zoetermeerse gemeenteraad om een vuist te maken tegen het financieel afknijpen van gemeenten door het rijk. Zoetermeer wil onder andere het indienen van de begroting uitstellen en het overleg met het rijk opschorten.

Meer lezen

De waarheid van gisteren is de onzekerheid van vandaag en de illusie van morgen

Het opvallendste voorstel in de Themabegroting 2020 is de eenmalige investering van 1,2 miljoen in de nieuwe turnhal. Een fors bedrag maar beslist verantwoord om de topsport positie van Heerenveen zeker te stellen en meer ruimte te scheppen voor de breedtesport.

GB Heerenveen ziet in de begroting en de voorstellen van het college veel terug van haar verkiezingsprogramma, om te beginnen de burgerpanels en andere vormen van participatie. Ook voor het Thematisch Raadsakkoord, dat op voorspraak van GBH tot stand kwam en dat enthousiast door raad, college en de ambtelijke organisatie is opgepakt, wordt een substantieel bedrag uitgetrokken.

Met de afschaffing van de hondenbelasting en wens om de OZB en andere lasten in de pas te houden met de inflatie wordt GB Heerenveen op haar wenken bediend. Toch blijven wensen over zoals de compensatie van de OZB voor maatschappelijke instellingen.

De Themabegroting 2020 laat zien dan Heerenveen gunstig afsteekt bij omringende gemeenten maar dat onzekerheid over sociale uitgaven, dalende rijksuitkeringen en noodzakelijke energie-investeringen serieuze financiële risico’s voor de komende jaren vormen.

Lees hier het volledige betoog van Tino van der Ven.

Zoet en Zuur

Perspectiefnota 2019

Elk voorjaar bespreekt de gemeenteraad de financiën van de komende jaren aan de hand van de Perspectiefnota. Op 17 juni heeft Tino van der Ven namens GB Heerenveen aandacht gevraagd voor de volgende onderwerpen.

STRUISVOGELPOLITIEK

Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2019 begon Tino van der Ven met het zuur. Hij waarschuwde voor de financiële risico’s bij het sociaal domein, met name de jeugdzorg. Daar is een tekort van 4 miljoen ontstaan. Raad en college mogen hiervoor hun kop niet in het zand steken. In een motie dringt de raad aan op meer sturing en beheersing alsmede het ontwikkelen van een visie voor de lange termijn.

NIEUWE ROUTE

Het actief betrekken van de inwoners bij de beleidsontwikkeling is door GB Heerenveen altijd toegejuicht. Voorbeelden zijn de G1000, de Omgevingsvisie en de Energietransitie. De mensen om wie het gaat hebben vaak geweldige ideeën en praktische oplossingen. Dat is de Nieuwe Route waarin het eigenaarschap van inwoners centraal staat.

TOPSPORT

Het behoud en vernieuwen van sportaccommodaties, waaronder de ijshockeyhal, gevoegd bij de ambitie om het CTO te behouden is gemeentelijke financiële topsport. We kunnen veel willen maar het moet allemaal wel betaalbaar blijven.

TWIJFEL

GB Heerenveen vraagt zich af of het schrappen van vier ton extra op Uitstroom naar Werk wel verstandig is. Het recht op arbeid is niet voor niets een sociaal recht dat is vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. We houden de vinger aan de pols.

TANDJE ERBIJ

De energietransitie krijgt een goede start. Vooral de ambitie dat iedereen naar eigen vermogen mee kan doen spreekt aan. Om de projecten samen met inwoners, onderwijs, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven van de grond te krijgen zal er in de toekomst nog wel een tandje bijgezet moeten worden.

VRIJWILLIGERSBELASTING

Penningmeesters van buurthuizen en sportclubs liggen vaak wakker hoe de touwtjes aan elkaar te knopen. Er moet nu eindelijk wat gedaan worden aan de drukkende last van de OZB voor maatschappelijke organisaties die op vrijwilligers draaien. Wat de gemeente met de ene hand geeft aan subsidies mag niet met de andere hand worden afgepakt.

KLEINE MOEITE GROOT PLEZIER

Nu het de gemeente financieel beter gaat is het niet meer nodig om te bezuinigen op de subsidie voor het Sinterklaassprookje. In een motie vraagt GB Heerenveen deze waardevolle traditie weer te ondersteunen. Voor de gemeente een klein bedrag, voor de ontvangers een groot plezier.

Lening voor vrouwenvoetbal

LENING VOOR VROUWENVOETBAL

De door GB Heerenveen geïnitieerde bijeenkomst van de gemeenteraad met de sc Heerenveen Vrouwen heeft een succesvol vervolg gekregen. Het College heeft de situatie voortvarend opgepakt. In de raad van 20 mei 2019 is een lening van maximaal 150.000 euro voorgesteld waarmee de toekomst van het vrouwenvoetbal kan worden veiliggesteld.

Meer lezen

1 2