Bijdrage huishoudelijke hulp naar draagkracht

Sinds 2020 is de inkomensafhankelijke bijdrage voor huishoudelijke hulp vervangen door een vast bedrag dat voor iedereen gelijk is, het zogeheten abonnementstarief.
Hierdoor zijn de afnames van huishoudelijke hulp flink gegroeid, met name door mensen die het zelf goed kunnen betalen. Dit kost de gemeente jaarlijks ongeveer een miljoen extra.

Elly Bijlsma wil daarom dat het college er bij het rijk op aandringt om het abonnementstarief voor huishoudelijke hulp zo snel mogelijk weer te vervangen door een inkomensafhankelijke bijdrage. Een motie met deze strekking is in de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie door alle partijen in de raad omarmd.
Elly zegt hierover: “Dit is een aansporing voor de landelijke politiek om de huishoudelijke hulp via de WMO weer te maken zoals die bedoeld is, namelijk een vangnet voor mensen die zelf niet in deze kosten kunnen voorzien.”

Tekorten Jeugdzorg opgelost?

begroting

Sinds de overheveling van de jeugdzorg van het rijk naar de gemeenten, die tegelijk een forse bezuiniging inhield, is de jeugdzorg ook voor Heerenveen een loden last. Het is zelfs de belangrijkste reden dat de gemeente financieel op de rem moet trappen.
Met een extra bedrag van 1,3 miljard wil de Rijksoverheid nu de tekorten in de jeugdzorg aanpakken. Samen met de al toegezegde 300 miljoen komt er 1,6 miljard beschikbaar voor de noodlijdende gemeenten.
Dat heeft gevolgen voor de begrotingen van Heerenveen op korte en lange termijn en op de aangekondigde ombuigingen. Raadslid Elly Bijlsma van GB Heerenveen heeft het college gevraagd hier snel op te reageren omdat de raad binnenkort moet beslissen over de financiële planning van de gemeente.

Boodschappenaffaire schaadt vertrouwen in de overheid

begroting

Al twee jaar ligt er een vernietigend rapport van de bezwaarcommissie over een zaak die de “boodschappenaffaire” is gaan heten. De gemeente heeft zonder zorgvuldig onderzoek 14.000 euro bijstandsgeld teruggeëist van een inwoonster van Heerenveen omdat zij boodschappen van haar ouders kreeg. De vrouw werd door de commissie in het gelijk gesteld.

 

Onder de pet
Het college van B&W van Heerenveen wilde vanwege privacy eerst geen openheid van zaken geven. Pas nadat het oordeel van de commissie via de krant op straat lag, kreeg de gemeenteraad alle stukken. Privacy was dus niet de reden waarom deze informatie onder de pet werd gehouden. De zaak schijnt tot spanning tussen het college en de ambtenaren geleid te hebben, ook daarvan hoorde de raad niets. Het beeld is ontluisterend en het roept veel vragen op.
Het blijkt bovendien dat een raadslid en het college zich met de zaak hebben bemoeid. Heeft dat het oordeel van de commissie beïnvloed? Of heeft de gemeente daarop afgezien van een mogelijk beroep bij de CRvB?

Meer lezen

Huishoudelijke hulp naar draagkracht betalen

huishoudelijke hulp

Sinds 2019 is het zogeheten Abonnementstarief voor Huishoudelijke Hulp ingevoerd. Sindsdien is er geen inkomenstoets meer en betaalt iedereen hetzelfde tarief. Gemeenten zagen vanaf dat moment de aanvragen voor huishoudelijke hulp enorm toenemen, met name in de groep van de midden- en hogere inkomens. Voorheen regelde die groep dat zelf, maar nu kunnen ze voor een koopje huishoudelijke hulp krijgen van de gemeente.

Meer lezen

Kadernota Sociaal Domein vastgesteld

2020-02-24-Elly-kadernota-sociaal-beleid 

Op 24 februari 2020 heeft de gemeenteraad de Kadernota Sociaal Domein vastgesteld. Die zet de grote lijnen uit voor misschien wel de belangrijkste taak van de gemeente: de zorg en ondersteuning voor de inwoners.
Elly Bijlsma voerde het woord namens GB Heerenveen. Ze begon haar betoog met waardering voor de heldere en compacte nota met veel ambitie. “Daar houden we van!”

Meer lezen

Bezorgd over zorgcowboys

zorgcowboys

De Leeuwarder Courant schrijft vandaag over een landelijk onderzoek naar onbegrijpelijk hoge winstpercentages van zorgbedrijven. Dit onderzoek is uitgevoerd door Pointer, Reporter Radio en Follow the Money.

Meer lezen

Hoe verder met Caparis?

Caparis bezoek

Met de invoering van de Participatiewet 2015 is er geen instroom meer mogelijk in de Sociale werkvoorziening. Binnenkort overlegt de gemeenteraad over de toekomst van de sociale werkvoorziening waarvoor Heerenveen samenwerkt met andere gemeenten in Caparis.

Op vrijdag 30 november heeft de fractie van GB Heerenveen een bezoek gebracht aan de afdeling foodpack van Caparis in Heerenveen.

 

Meer lezen

Minder missers

Elly Bijlsma

Elly Bijlsma, de nummer 2 op de lijst van GB Heerenveen, sprak laatst een alleenstaande moeder met een kind op de basisschool. Na jaren in een uitkering kan deze moeder nu met werk en alimentatie precies rondkomen. Haar dochtertje krijgt psychische en sociale hulp.

Toen die zorg naar de gemeente overging, klopte ze aan bij een meitinker die haar verwees naar het Centrum voor Jeugd en Gezin. “Ik kreeg daar een gezinswerker en ik verwachtte dat die zou kijken naar wat er nodig was in de gezinssituatie. Maar ik moest zelf alles bedenken en aangeven. Begeleiding naar de school of de psycholoog was er niet. En dat er een Sportfonds of een Leergeldregeling was, moest ik zelf ontdekken in de gemeentelijke minimagids,” vertelde ze, “ik voelde geen enkele betrokkenheid.”
Het valt Elly op dat er vaak wel gekeken wordt naar wat het kind nodig heeft maar dat de ouder geen hulp krijgt om de therapie van het kind thuis te ondersteunen.
Ze vindt dat er meer aandacht moet komen voor onafhankelijke cliëntondersteuning. “Als men zich vanaf het eerste contact goed laat bijstaan, dan worden veel missers voorkomen.”