Lijsttrekkersdebat informatief en levendig

Lijsttrekker Tino van der Ven aan het woord over wonen.

“De partijen zijn zo aardig voor elkaar,” vond gespreksleidster Femke de Walle. Daarmee typeerde ze de Heerenveense politiek in het algemeen. De fracties in de raad gingen de afgelopen vier jaar vaker voor samenwerking dan voor het conflict. Dat leverde een mooi raadsakkoord op dat door de voltallige raad werd omarmd. Vanzelfsprekend kon elke partij haar eigen idealen voluit nastreven, maar men werkte tegelijkertijd samen aan praktische oplossingen. Het akkoord zorgde er ook voor dat er meer dan ooit naar de inwoners werd geluisterd. Het is jammer dat dit niet aan bod kwam in het lijsttrekkersdebat op dinsdag 8 maart in De Kiekenhof.
Ondanks al die eensgezindheid waren vlamde het debat regelmatig op, waarbij de kandidaten elkaar stevig de maat namen.

Een koopje

Het begon al bij Thialf. Een bescheiden jaarlijkse subsidie aan het ijsstadion werd door sommigen afgeschilderd als de doodsteek voor de zorgtaken van de gemeente. Tino van der Ven plaatste de uitgave in perspectief: “Drie ton is een koopje voor zoveel gemeente-promotie. Het is 0,15% van de gemeentebegroting. We geven meer dan 90 miljoen uit aan zorg” stelde hij nuchter vast.

Drijfzand

Toen het ging over volkshuisvesting liep de temperatuur van debat opnieuw op. Voorrang geven aan de eigen inwoners leek sommige partijen aantrekkelijk. Maar toen er werd doorgepraat, bleek dat idee op drijfzand gebouwd. Gaandeweg werden steeds nieuwe voorkeursgroepen toegevoegd. De verordening zou niet voor alle huizen gelden. De juridische grondslag was dubieus.
Uiteindelijk wilde iedereen meer woningen. De ene partij verwachtte daarbij alles van de markt. De andere wilde vooral regie van bovenaf.
Tino van der Ven hield een warm pleidooi voor meer vrijheid om te mogen bouwen, snellere procedures en minder strakke regels waardoor er op meer plekken gebouwd kan worden en nieuwe, creatieve woonvormen een kans krijgen.

Spiegel

Ook bij Jeugdzorg waren de verschillen tussen de partijen goed zichtbaar. Tino van der Ven wees naar de regeringspartijen: “Laat de rijksoverheid eerst eens voldoende geld geven.” De soms schrijnende problemen van kinderen en hun gezinnen en de lange wachtlijsten voor zware zorg zijn onaanvaardbaar.
In het debat ging het met name over kinderen die te gemakkelijk jeugdhulp krijgen voor relatief eenvoudige problemen. Tino vulde aan: “Veel te vaak krijgen kinderen een stempeltje of rugzakje.” Met persoonlijke herinneringen aan hun eigen jeugd hielden enkele kandidaten de samenleving een spiegel voor.
Het is waar dat deze ‘lichte’ jeugdhulp een groot deel van het geld voor de zorg opslokt. Een mentaliteitsverandering bij de ouders, die sommige partijen noemden, gaat er niet vanzelf komen. Andere kandidaten vonden dat je altijd moet uitgaan van de zorgvraag, zonder te beseffen dat de vraag oneindig groot is.

Zorgcowboys

Tino van der Ven keek liever naar de aanbodkant om de geldproblemen bij de Jeugdzorg aan te pakken: “Denk aan de zorgcowboys, die de krenten uit de pap eten en er met dikke winstuitkeringen vandoor gaan. Als we die aan banden leggen krijgen de gevestigde instellingen met hun ervaring en deskundigheid meer financiële ruimte om de dure, complexe hulp te bieden aan kinderen die deze zorg het hardst nodig hebben.” stelde de lijsttrekker van GemeenteBelangen.

Het debat is hier terug te zien: https://live.hof.nl/heerenveen

Politieke ervaring en nieuw talent

“Meedoen” is het motief waarmee Gemeentebelangen de verkiezingscampagne ingaat voor de raadsverkiezingen in maart.

De partij staat voor een gemeente waarin elke inwoner meetelt en meedoet. Waarin mensen meepraten over hun wijk en dorp. Waar energiearmoede wordt tegengegaan en alle bewoners meedoen met besparingsmaatregelen. Waarin jong en oud actief meedoen in een veilige samenleving. Waarin mensen met elke achtergrond meetellen. Waarin het meedoen aan sport en cultuur geen luxe is. Waarin ondernemers meebouwen aan een bedrijvige gemeente. Waarin boeren en burgers meedoen bij het behoud van een vitaal platteland. Waarin een betaalbaar dak boven je hoofd weer bereikbaar wordt, als basisvoorziening om te kunnen meekomen in het leven.

Op 3 januari 2022 heeft GemeenteBelangen de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 vastgesteld. Bekende namen met veel politieke ervaring plus enthousiast nieuw talent dat een schat aan deskundigheid meebrengt:

 1. Tino van der Ven, de huidige fractievoorzitter, voert de lijst aan. Betaalbaar en duurzaam wonen bereikbaar maken noemt hij de belangrijkste opgave voor de komende jaren.
  Hij ziet vrijwilligers als de smeerolie van een samenleving waarin vertrouwen in elkaar en een veilige leefomgeving kernwaarden zijn.
 2. Roelf van der Woude, aanjager van de vernieuwende manier waarop de Heerenveense gemeenteraad is gaan werken. Hij is daarnaast een warm pleitbezorger voor intensieve betrokkenheid van de inwoners bij de ontwikkeling en uitvoering van het beleid.
 3. Ankie Speel, ondernemer. Werkervaring in de (thuis)zorg, de accountancy en de verzekeringswereld. Lid Participatieraad. Zorg en welzijn is haar focus. Welzijn betekent toekomstperspectief hebben: kans op werk, kans op een woning, kans op een prettig leven.
 4. Sandra Jakovljević, vindt dat een raadslid de spreekbuis moet zijn van de burger. Is lid van de raadscommissie SamenlevingsZaken. Ze komt uit het voormalige Joegoslavië en heeft gemerkt hoe waardevol het is om haar eigen cultuur met die van het nieuwe land te verenigen.
 5. Martin de Jong, adviseur melkveehouderij met internationale ervaring. Is voor optimale steun voor het MKB als de motor van innovatie en een bloeiende lokale economie. Hij wil in samenspraak met boeren en burgers realistische oplossingen vinden voor klimaat en natuur. Het platteland is naast landbouw ook van betekenis voor bedrijvigheid, recreatie en alternatieve woonvormen.
 6. Elly Bijlsma, thans raadslid, zal de nieuwe fractie graag met raad en daad terzijde staan. Haar drive is dat Heerenveen toonaangevend is op het gebied van zorg & welzijn, energietransitie en milieu. Waarbij de belangen van alle betrokkenen tot hun recht komen.
 7. Lita Ponsen, lid van de steunfractie en fractiesecretaris. Burgerinitiatieven en cultuur hebben haar aandacht. En ook milieu en leefomgeving want dat vindt zij het belangrijkste dat we aan de komende generaties nalaten.
 8. Bert Diephuis, tot zijn pensionering captain bij de KLM. Heeft de blik van een adelaar als het gaat om transparant en doelmatig bestuur. Verantwoord omgaan met het geld van de burgers maar niet beknibbelen op de sociale taken is zijn devies.
 9. Hijlien Tax, stelt haar werkervaring in de zorg en het ondernemerschap graag beschikbaar aan de nieuwe fractie. Ze wil verbindend en inspirerend zijn en heeft een brede belangstelling op veel terreinen.
 10. Jerry Speel, ondernemer en bestuurder, wil zijn brede kennis en ervaring inzetten voor de inwoners van de gemeente Heerenveen en de fractie ondersteunen op het gebied van financiën, energie en sport.