VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018 – GB HEERENVEEN

 

LOKAAL – SOCIAAL – ONDERNEMEND

 

GB Heerenveen is een partij van betrokken mensen die met beide benen op de grond deelnemen aan het lokale bestuur. Het doel is een dienstbare, transparant bestuurde gemeente die het geld van de burgers zorgvuldig besteedt.

 

DE LUIKEN OPEN VOOR EEN FRISSE WIND

De traditionele politiek maakt stemvee van de collegepartijen en zet de oppositie buitenspel. Om de vertegenwoordigende rol van van gemeenteraad goed uit de verf te laten komen wil GB Heerenveen een andere politiek. Geen dichtgetimmerd collegeprogramma maar een raadsbreed programma en onafhankelijke wethouders die met de gehele raad overleggen. Dat brengt het politieke debat waar het hoort: in de gemeenteraad. Daarnaast moet ruimte komen voor burgerpanels en andere nieuwe vormen van participatie.

 

FINANCIËLE TEKORTEN NIET OP DE INWONERS AFSCHUIVEN

De gemeente Heerenveen heeft de afgelopen jaren fors moeten bezuinigingen. Schulden moesten worden afgelost. De uitbreiding van de taken in het sociale domein veroorzaakten grote verschuivingen in de begroting en rijksbijdragen hebben de stijgende uitgaven niet gedekt.

Voor GB Heerenveen is het uitgangspunt dat de rekening niet simpelweg bij de inwoners wordt gelegd. De gemeente moet eerst het eigen huis op orde brengen. Een grondige herbezinning op de gemeentelijke organisatie is daarvoor nodig.

De gemeente moet zich richten op haar kerntaken. Bepaalde zaken kunnen worden uitbesteed, in samenwerking met bedrijven of instellingen worden uitgevoerd of met andere gemeenten gemeenschappelijk worden gedaan. De daarmee beoogde besparingen moeten echter daadwerkelijk worden bereikt en de dienstverlenende en de beschermende taak van de overheid moet gewaarborgd zijn. Daarnaast mag ook de eigen verantwoordelijkheid van de burgers worden aangesproken.

Enkele financiële voorstellen:

– GB Heerenveen wil dat de OZB en de andere gemeentelijke lasten niet harder stijgen dan de inflatie.

– De precarioheffing is een stiekeme belasting die moet worden afgeschaft. De nutsbedrijven berekenen deze belasting door in de tarieven zodat de burger die feitelijk betaalt.

– De hondenbelasting treft willekeurige burgers en wordt afgeschaft.

– Het parkeren mag niet als melkkoe gebruikt worden.

– Dorpshuizen, sportverenigingen en andere maatschappelijke instellingen draaien hoofdzakelijk op vrijwilligers. Ze vervullen een sleutelrol in de samenleving en krijgen daarvoor subsidies. Maar die steun wordt door gemeentelijke lasten zoals de OZB afgeroomd. GB Heerenveen wil een einde aan deze “vrijwilligersbelasting”.

 

MINDER BUREAUCRATIE VOOR MEER BEDRIJVIGHEID EN WERK

Een bloeiende en dynamische lokale economie is gebaat bij zo min mogelijk bureaucratie en snelle, heldere procedures. Lokale heffingen en belastingen moeten transparant zijn en binnen de perken blijven ten opzichte van andere gemeenten. Het ondernemersfonds, betaald uit een opslag op de OZB, mag niet leiden tot een onevenwichtige verdeling van lasten en baten en moet daarom periodiek worden geëvalueerd.

GB Heerenveen koestert het midden en kleinbedrijf als een stuwende en toekomstbestendige bron van werkgelegenheid. Bestaande bedrijven krijgen alle medewerking om te vernieuwen of uit te breiden op de bestaande locaties. Dat geldt ook voor de dorpen.

Nieuwe bedrijven worden met open armen onthaald. Grote ondernemingen worden hierbij niet bevoordeeld.

De agrarische sector is een van de economische dragers van het buitengebied en vervult een belangrijke rol in het beheer van het landschap. GB Heerenveen wil maximale ondersteuning van de familiebedrijven op menselijke maat, die voedsel produceren op een gezonde manier voor mens, dier en milieu.

 

BEREIKBAARHEID IS VAN CRUCIAAL BELANG

Door de gunstige ligging in Noord-Nederland heeft Heerenveen een prima uitgangspositie. Maar bedrijven zullen zich alleen willen vestigen als er betrouwbare aansluitingen op weg, water, spoor, energie en telecommunicatie zijn. Ook voor het centrum van Heerenveen en het gebied rond Sportstad is bereikbaarheid van levensbelang.

In de dorpen en het buitengebied moet glasvezel beschikbaar komen.

Veilige fietsroutes en fietsstallingen kunnen de druk van het autoverkeer verlichten.

Om de verkeersdruk in het stationsgebied te verminderen wordt de busremise naar een geschikte locatie verplaatst.

 

EEN VITAAL EN AANTREKKELIJK HEERENVEEN-CENTRUM

GB Heerenveen wil dat de bestaande plannen voor het centrum van de plaats Heerenveen nog eens goed tegen het licht gehouden worden. Het doel moet zijn: een levendig centrum dat voor iedereen aantrekkelijk is, of we er winkelen, ondernemen, wonen of uitgaan. Met respect voor de historie en de bestaande monumenten. Grootschalige winkelprojecten buiten het centrum mogen de vitaliteit van het centrum niet schaden.

Voor het winkelend publiek en de andere bezoekers van het centrum komt er een blauwe zone met gratis parkeren.

In woonbuurten en bij scholen wordt het autoverkeer zoveel mogelijk ontmoedigd. Op straat spelen en op de fiets naar school gaan moeten weer normaal worden.

 

DE NIEUWE OMGEVINGSWET MOET DE INVLOED VAN BURGERS VERBETEREN

De bewoners van dorpen en wijken weten zelf heel goed wat in hun omgeving nodig en passend is. De dorps- en wijkvisies, ooit mede door GB Heerenveen ingesteld, zijn daarvan het tastbare resultaat. De Omgevingswet die in 2021 van kracht wordt belooft veel goeds: inspraak achteraf wordt meepraten vooraf, regels voor de leefomgeving worden eenvoudiger en overzichtelijker, er komt meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk. Om deze beloften waar te maken is het zaak dat bewoners meer te zeggen krijgen over omgevingsvisies en omgevingsplannen. Daar horen ook budgetten bij. Dit wordt verankerd in een goede afspraken vooraf die de mogelijkheden van de Omgevingswet maximaal benutten.

Gemeentelijke afdelingen die met de Omgevingswet te maken krijgen, moeten weten wat er speelt in de wijken en dorpen en open staan voor bewonersinitiatieven. Ze werken intensief samen met bestaande wijk- of dorpsvertegenwoordigers. Er komen nieuwe inspraakvormen zoals burgerjury’s of brede beleids- en gebiedstafels.

Bij omgevingsbeleid en aanbestedingen dient de maatschappelijke meerwaarde voorop te staan.

Wijkteams, die gericht zijn op zorg en maatschappij, worden geïntegreerd met de gebiedsteams, die gericht zijn op de leefomgeving.

 

GOED ONDERWIJS IS INVESTEREN IN DE TOEKOMST

GB Heerenveen is een voorstander van combinatiescholen van openbaar en bijzonder onderwijs, met name waar de leerlingaantallen het voortbestaan van de scholen in gevaar brengen. Multifunctionele centra kunnen een rol spelen bij het behoud van de scholen.

Integrale Kind Centra (IKC) voor kinderen van 0 tot 12 jaar geven een stabiele basis vanaf de kinderopvang tot aan het verlaten van het basisonderwijs. Goede contacten met (jeugd)hulpverleners bieden daarna de noodzakelijke opvolging in het voortgezet onderwijs.

Om passend onderwijs te kunnen bieden aan iedereen die dat nodig heeft zal de gemeente samenwerkingsverbanden stimuleren en de scholen op hun verantwoordelijkheid aanspreken.

 

VOLDOENDE WONINGEN VOOR ELKE BEURS EN LEEFTIJD

Een dak boven je hoofd, waar oud en jong zich letterlijk thuis voelt, is een basisbehoefte. GB Heerenveen wil een goede afstemming van vraag en aanbod, of het nu gaat om huurwoningen of het zelf bouwen op vrije kavels.

Elk jaar worden prestatieafspraken gemaakt tussen gemeente, woningcorporaties en huurdersgroepen. Die gaan over betaalbaarheid, beschikbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid, wonen welzijn en zorg, en leefbaarheid. GB Heerenveen wil de afspraken aanscherpen zodat er voldoende aanbod in elke prijsklasse komt, evenwichtig verdeeld over de wijken de de dorpen Waar de markt faalt neemt de gemeente het voortouw om knelpunten op te lossen.

 

SPORTSTAD NIET VOOR REKENING EN RISICO VAN DE BURGERS

Het Abe Lenstra Stadion met SC Heerenveen en Thialf horen onlosmakelijk bij het sportieve imago van Heerenveen. Het verder ontwikkelen van sportgerelateerde activiteiten kan bijdragen aan de sterke positie van Heerenveen als Stad van Sport. Maar niet tot elke prijs. De gemeente hoort niet financieel deel te nemen in commerciële ondernemingen als Sportstad en Thialf vanwege de risico’s voor de burgers.

De verkeers- en parkeersituatie rond Sportstad moet worden verbeterd om de bezoekers naar behoren te kunnen ontvangen en de overlast voor de omgeving te beperken.

GB Heerenveen heeft altijd geijverd voor vernieuwbouw en eventuele uitbreiding van Thialf op de huidige locatie. De provincie Fryslân heeft dit pleidooi onderschreven door het financieren van de renovatie van het bestaande Thialf dat tot in lengte van jaren tot de wereldtop zal kunnen horen.

 

AMATEURSPORT IS DE KWEEKVIJVER VAN NIEUW TALENT

Aan amateur sportverenigingen worden hoge eisen gesteld. Ze moeten aan nieuwe regels voldoen, maatschappelijk betrokken zijn, financieel hun eigen broek op houden en ze worden daarbij ook nog eens gekort in subsidies. Kortom, de druk is hoog bij bestuurders en vrijwilligers. Een nieuwe opzet voor het gemeenschappelijke beheer kan ervoor zorgen dat de voorzieningen voor de sportverenigingen behouden blijven.

Amateur sportbeoefening moet toegankelijk blijven door de gemeentelijke tarieven voor sportverenigingen betaalbaar te houden. Ze mogen niet meer dan de inflatie stijgen. Deze kweekvijver voor nieuw talent mag niet opdrogen.

 

MENSEN CENTRAAL STELLEN BIJ ZORG EN WELZIJN

Het zijn onzekere tijden voor mensen die zijn aangewezen op zorg en ondersteuning. De Rijksoverheid heeft veel zorgtaken overgeheveld naar de gemeenten. Omdat die mede bedoeld zijn om te bezuinigen, stelt dit de gemeenten voor een serieuze uitdaging. GB Heerenveen plaatst de mensen die ondersteuning nodig hebben centraal. De gemeente zorgt voor informatiepunten in de wijken en de dorpen en houdt toezicht op de zorg verlenende instellingen. Meitinkers en andere contactpersonen stimuleren dat hulpvragers zich laten bijstaan door onafhankelijke adviseurs. Het steunpunt De Barones verdient subsidie voor betaalde medewerkers.

Eigen bijdragen worden slechts één keer gevraagd om stapeling van bijdragen te voorkomen.

Mantelzorg en vrijwilligerswerk worden niet slechts aangemoedigd maar ook ondersteund.

Met maatwerk en creativiteit wil GB Heerenveen een betrouwbare en menswaardige zorg organiseren. Zelfredzaamheid waar het kan, ondersteuning waar nodig.

 

ZORGZEKERHEID EN KEUZEVRIJHEID VOOR OUDEREN

Ouderen maken bijna 25% van onze bevolking uit. Zij hebben hun specifieke behoeften en belangen. GB Heerenveen vindt dat een van de wethouders speciaal belast wordt met aandacht voor de ouder wordende inwoners van de gemeente.

Zelfstandigheid en keuzevrijheid voor ouderen op het gebied van wonen, zorg en mobiliteit is een groot goed, evenals de beschikbaarheid van voorzieningen. Niet alleen woningen, maar ook de woonomgeving, zoals wijken en publieke voorzieningen, moeten aangepast zijn aan de veranderende zorgvraag. GB Heerenveen zet ouderen niet apart als probleemgroep of kostenpost, maar waardeert hun kennis en levenservaring. Ouderen moeten een plek hebben om samen te komen en actief kunnen deelnemen aan de samenleving.

Informele zorg en mantelzorg verdienen steun en goede randvoorwaarden.

 

ARMOEDEBELEID EN PARTICIPATIE IN SAMENHANG AANPAKKEN

Omdat de gemeente op het terrein van armoedebestrijding en participatie meer taken heeft gekregen, kunnen we ook meer invulling geven aan onze opvattingen over menswaardigheid en rechtvaardigheid.

Werk blijft de beste manier om armoede te bestrijden. Wie kansen heeft op de arbeidsmarkt moet zo snel mogelijk aan werk geholpen. GB Heerenveen wil effectieve sociale begeleiding, korte lijnen zonder bureaucratie en maatwerk met goede voorlichting. Het uitgangspunt is: denk mét de mensen waar het om gaat en niet vóór de mensen. De basis is vertrouwen. Geen betutteling en vernederende eisen die mensen verder in de problemen brengen. Met plaatsingssubsidies en scholingsbijdragen voor sectoren waar vraag is naar arbeid, zoals de zorg, kan de uitstroom uit de bijstand verbeterd worden.

Mensen zijn niet allemaal gelijk en betaald werk is niet altijd mogelijk of beschikbaar. Van uitkeringsgerechtigden kan in redelijkheid worden verlangd dat ze zich als vrijwilliger inzetten voor de gemeenschap. Verdringing van betaald werk moet echter vermeden worden. In bepaalde gevallen zou vrijstelling van de sollicitatieplicht mogelijk moeten zijn.

Achter een aanvraag voor uitkering of steun gaan vaak meerdere problemen schuil. De koppeling van zorg en welzijn, armoedebeleid, jeugdzorg en ouderenbeleid maakt het mogelijk hulpvragen in samenhang aan te pakken. Scholen, wijk- en buurtwerk evenals huisartsen spelen een belangrijke rol.

 

VEILIGHEID EN HULPVERLENING OP PEIL HOUDEN

GB Heerenveen wil ruim baan voor de professionele hulpdiensten, die aan steeds zwaardere eisen moeten voldoen. Voor politie, ambulance en brandweer wordt de lat steeds hoger gelegd.

Een belangrijk deel van de hulpverlening wordt uitgevoerd door vrijwilligers, de smeerolie in onze maatschappij. Je vindt ze bij de brandweer, de dierenambulance, de (mantel)zorg, het sociaal maatschappelijk werk, het buurtwerk en op nog veel meer plaatsen. De gemeente dient de hulpverleners voluit te steunen, in de eerste plaats door hun voorzieningen op peil te houden.

 

CULTURELE VOORZIENINGEN BUNDELEN HUN KRACHTEN

Sport is een belangrijk onderdeel van cultuur. Maar als Heerenveen alleen maar een sport uitstraling heeft, dan is dat te mager. Wij zijn ook trots op de kunstzinnige cultuuruitingen in onze gemeente.
We zouden het culturele en gezellige avondje uit in het Posthuis Theater niet graag missen. Evenmin als een bezoek aan de musea. De activiteiten van Ateliers Majeur leveren een waardevolle bijdrage aan de amateur kunstbeoefening. De Openbare Bibliotheek is een publieke toegangspoort tot gedrukte en digitale informatie.
Al deze voorzieningen staan onder toenemende druk. GB Heerenveen ziet toekomst voor de culturele instellingen als ze worden samengebracht op twee locaties en gemeenschappelijk worden beheerd.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen publieke en commerciële activiteiten. De laatste worden niet met gemeenschapsgeld gefinancierd.

 

VERSTANDIG MILIEUBELEID BETAALT ZICH TERUG

Het oplossen van de klimaat- energie- en grondstoffenproblematiek is de grootste uitdaging van onze tijd.
De gemeente geeft het goede voorbeeld door zuinigheid met energie en grondstoffen als uitgangspunt te nemen, zowel voor de eigen diensten als bij aanbestedingen.

Bij de ontwikkeling en uitvoering van plannen binnen de gemeentegrenzen worden de betrokken inwoners actief en in een vroeg stadium betrokken bij de besluitvorming van de gemeente. Bijvoorbeeld bij windmolens, zonneparken of de winning van bodemschatten. Een gemeentelijk verbod op de winning van aardgas en aardwarmte is helaas onmogelijk. Winningsplannen worden echter streng getoetst aan de veiligheid van burgers en bedrijven alsmede waarborgen voor de natuur. Duidelijke protocollen over schadeafhandeling dienen de rechten van burgers en bedrijven te versterken.

De gemeente helpt het gasverbruik te verminderen door nieuwbouw gasloos en energieneutraal te maken en schone energiebronnen te stimuleren. Leges-vrijstelling geeft projecten een duw in de rug.

Afval wordt steeds meer een grondstof voor nieuwe producten. Het recyclen staat tegenwoordig op hoog peil.Grijs afval per kilo betalen is fraudegevoelig en onredelijk want veel burgers kunnen hun hoeveelheid afval maar beperkt beïnvloeden. GB Heerenveen wil dat de groene container gratis wordt geleegd want milieubewust gedrag mag worden beloond. Lage afvaltarieven en een betaalbare milieustraat helpen illegaal storten voorkomen.

 

RECREATIE EN NATUURBEHOUD

Heerenveen heeft niet alleen prachtige natuurgebieden, maar eigenlijk is het hele buitengebied de moeite waard. Zowel inwoners als toeristen moeten daarvan kunnen genieten, wandelend, op de fiets en per boot. Regelmatig onderhoud van fiets- en wandelpaden hoort daar ook bij. Recreatie zorgt bovendien voor werkgelegenheid bij de horeca, boeren met streekproducten en minicampings. Uitbreiding van voorzieningen voor waterrecreanten aan de Herenwal en het Breedpad vergroot de aantrekkelijkheid van het centrum van Heerenveen.

GB Heerenveen vindt dat natuurgebieden beschermd moeten worden en toegankelijk blijven voor recreatie die de natuur ontziet.

De plaats Heerenveen en het buitengebied zijn rijk aan cultuurhistorische elementen. We dienen deze te bewaren en zichtbaar te houden. Voor het beheer en de instandhouding van het beschermde dorpsgezicht van Oranjewoud worden door gemeente en eigenaren afspraken gemaakt.

 

Vastgesteld door de ledenvergadering van GB Heerenveen op 9 januari 2018.

Klik hier om het verkiezingsprogramma in PDF te downloaden.